எங்கிருந்து அகில் இரண்டு விரல் நீட்டி, இரண்டு விஷயங்களை சாய்ஸ்ஸாக வைத்து, அதில் எதையாவது தொடவைக்கும் பழக்கத்தை கற்றுக் கொண்டது என்று தெரியவில்லை, இரண்டு விரல்லிலும் அதற்கு இஷ்டமானதையே வைத்துக் கொள்ளுவது தான் ஹைலைட்.

அம்மா, இது வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கறது, இது வீட்டிலேயே இருக்கறது? இதுல எது வேணும்?

இது எப்படி இருக்கு?

ஜெயா.